Vol.232女神Egg_尤妮丝私房鲜艳红色服饰半脱真空露豪乳诱惑写真50P[50P]_尤妮丝_花漾

Vol.232女神Egg_尤妮丝私房鲜艳红色服饰半脱真空露豪乳诱惑写真50P[50P]_尤妮丝_花漾

其症口吐青黄白沫,面色变易,喘急腹疼,反侧不安,手足搐搦,第此症神不昏乱为异耳。缓者治宜轻,急者治宜重也,适其至所为故。

小结胸,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,及痰热塞胸。摄生散治一切卒中,大小科同。

如兼吐呕,加藿香、砂仁各八分。幼科谓八岁以前无伤寒,此无稽之谈也。

 涂囟法专治客忤等症。 或曰∶食填太阴,胸中痞乱,两寸脉当用事,今反尺脉不见,其理安在。

此邪在太阳,仍兼阳明。 方中药止九味,用入心药五种,不以为复。

甘草补土以培心子,赤桂引药以入心经。 苍术辛烈,升阳辟恶,燥湿解郁。

Leave a Reply